Od 18

Naslednje strani so namenjene samo odraslim. Z VSTOPOM potrjujete, da ste stari vsaj 18 let.

Kategorije

Glasilo

Ta prevod je tako imenovani vljudnostni prevod. Ta prevod je namenjen le za vašo informacijo. Pravno zavezujoča je samo veljavna različica naših splošnih pogojev v nemškem jeziku.

Splošni pogoji in informacije za potrošnike

Prevodi v druge jezike so zgolj informativne narave in se razumejo kot tako imenovani vljudnostni prevodi. Pravno zavezujoči so samo naši splošni pogoji in informacije za potrošnike v nemškem jeziku.

Splošni pogoji in informacije za potrošnike družbe MEO Vertriebs GmbH, od julija 2021, v nadaljevanju -MEO-.
§ 1 Splošno in področje uporabe

1.) Ti pogoji veljajo za vsa naročila, oddana prek spletne trgovine in spletnih strani družbe MEO Vertriebs GmbH.

2.) Potrošniki v smislu teh splošnih pogojev so fizične osebe, ki sklenejo pravni posel za namen, ki ga ni mogoče pripisati njihovi poslovni ali samostojni poklicni dejavnosti. Podjetniki v smislu teh pogojev so fizične ali pravne osebe ali poslovno sposobne družbe, ki pri sklepanju pravnega posla delujejo v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti. Veletrgovci so podjetniki, ki v ta namen z ustrezno akreditacijo in količino naročil od nas prejmejo ločen dostop za veletrgovce; zanje seveda ustrezno veljajo določbe za podjetnike. Kupci v smislu teh splošnih pogojev so tako potrošniki kot podjetniki in veletrgovci.

3.) Odstopajoči, nasprotujoči si ali dodatni splošni pogoji ne postanejo del pogodbe, tudi če so znani, razen če je njihova veljavnost izrecno pisno dogovorjena.

§ 2 Sklenitev pogodbe, rezervacija samopostrežbe

1.) Naše ponudbe se lahko spreminjajo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ter sprememb oblike, barve in/ali teže v razumnih mejah.

2.) Z naročilom blaga potrošnik poda zavezujočo izjavo, da želi kupiti naročeno blago.

3.) Če potrošnik naroči blago elektronsko, bomo nemudoma potrdili prejem naročila. Zgolj potrditev prejema kupcu ne pomeni zavezujočega sprejetja naročila. Vendar pa se potrditev prejema lahko kombinira z izjavo o sprejemu. Sprejem se opravi v pisni obliki ali z izročitvijo blaga stranki. Dokler ne pride do zavezujočega sprejetja z naše strani, stranka nima pravnega zahtevka do dobave. Naročilo lahko zavrnemo - na primer po preverjanju strankine kreditne sposobnosti. Pravico imamo omejiti naročilo na običajne gospodinjske količine.

§ 3 Dostava; rezervacija samopostrežne dostave

1.) Če v ponudbi ni navedeno drugače, je dobavni rok 3-5 dni. V primeru plačila vnaprej se rok dobave začne naslednji dan po izdaji plačilnega naloga prenosni banki; v primeru drugih načinov plačila se začne naslednji dan po sklenitvi pogodbe in se konča ob koncu zadnjega dne roka. Če zadnji dan roka pade na soboto, nedeljo ali državni praznik, ki ga priznava država v kraju dostave, se namesto tega upošteva naslednji delovni dan.

2.) Če vsi naročeni izdelki niso na zalogi, imamo pravico opraviti delno dostavo na naše stroške, če je to za vas razumno.

3.) Če dobava blaga po vaši krivdi kljub trem poskusom dostave ne uspe, lahko odstopimo od pogodbe. Vsa opravljena plačila bomo nemudoma vrnili.

4.) Pogodba je sklenjena pod pogojem, da nam dobavitelji pravilno in pravočasno dostavijo blago. To velja le v primeru, da nismo odgovorni za nedobavo, zlasti če je bil z našim dobaviteljem sklenjen skladen posel varovanja pred tveganji. Stranko je treba nemudoma obvestiti o nerazpoložljivosti storitve. Plačilo bo takoj povrnjeno ali pa bo dobavljen nadomestni izdelek enake ali višje vrednosti. Če nam blago ne ustreza, ga lahko vrnemo na naše stroške.

§ 4 Pridržanje lastninske pravice

1.) Pri pogodbah s potrošniki obdržimo lastninsko pravico na blagu, dokler niso v celoti poravnane vse terjatve iz tekočega poslovnega razmerja.

2.) Stranka je dolžna z blagom ravnati skrbno. Če so potrebna vzdrževalna in kontrolna dela, jih mora stranka redno opravljati na lastne stroške.

3.) Stranka nas mora nemudoma obvestiti o vsakem dostopu tretjih oseb do blaga, na primer v primeru zasega, ter o vsaki poškodbi ali uničenju blaga. Stranka nas mora nemudoma obvestiti o vsaki spremembi lastništva blaga in o spremembi svojega prebivališča.

4.) Imamo pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati vrnitev blaga, če stranka ravna v nasprotju s pogodbo, zlasti v primeru zamude plačila ali kršitve obveznosti iz 2. in 3. točke te določbe.

5.) Podjetnik ima pravico do nadaljnje prodaje blaga v okviru rednega poslovanja. S tem nam odstopi vse terjatve v višini zneska na računu, ki mu pripadajo do tretje osebe zaradi nadaljnje prodaje. Mi sprejemamo cesijo. Po cesiji je podjetnik pooblaščen za izterjavo terjatve. Pridržujemo si pravico, da terjatev izterjamo sami, takoj ko podjetnik ne izpolnjuje pravilno svojih plačilnih obveznosti in zamuja s plačilom.

§ 5 Pravica do odstopa od pogodbe

1.) Prosimo, preberite naslednje informacije o odstopu od naročila v naši spletni trgovini.

Potrošniki imajo pravico do odstopa od pogodbe v skladu z naslednjimi določbami:

------------------

Pravilnik o odstopu od pogodbe
Pravica do odstopa od pogodbe

Imate pravico, da v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov odstopite od te pogodbe.

Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od dneva ...

- ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli blago, če ste naročili eno ali več blaga v okviru enega naročila in je blago ali blago dobavljeno enotno;

- ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli zadnje blago. če ste naročili več blaga kot del enega naročila in je blago dostavljeno ločeno;

- na dan, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos blaga. če ste naročili blago, ki je dobavljeno v več delnih pošiljkah ali kosih;

------------------

Če velja več zgornjih alternativ, začne rok za odpoved teči šele takrat, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo imenujete vi in ki ni prevoznik, prevzeli zadnje blago ali zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate o svoji odločitvi, da odstopite od te pogodbe, z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) obvestiti na naslov MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Nemčija, tel. +49 2366 500 500; fax: 02366 / 500 510, eMail: [email protected]. Za spoštovanje roka za odpoved zadostuje, da sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odpovedi pošljete pred iztekom roka za odpoved. Vzorec obrazca za preklic ali drugo jasno izjavo na naši spletni strani http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php lahko izpolnite in pošljete tudi v elektronski obliki. Če boste izkoristili to možnost, vam bomo nemudoma poslali potrdilo o prejemu takšne odpovedi (npr. po elektronski pošti).

Posledice odpovedi

Če odpoveste to pogodbo, vam bomo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili), vrnili takoj in najpozneje v štirinajstih dneh od dne, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to povračilo ne bomo zaračunali nobenih stroškov.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej. Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago odpošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Odgovorni ste le za zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tistega, ki je potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

------------------

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja

- za pogodbe na daljavo za dobavo blaga, ki ni vnaprej pripravljeno in za izdelavo katerega je odločilna individualna izbira ali določitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;

Pravica do odstopa od pogodbe predčasno preneha veljati pri pogodbah na daljavo

- za dobavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bila njegova plomba po dobavi odstranjena;

- za dobavo blaga, če je bilo po dobavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom;

Prosimo, preprečite poškodbe in onesnaženje. Če je mogoče, nam blago vrnite v originalni embalaži z vsemi dodatki in z vsemi sestavnimi deli embalaže. Po potrebi uporabite zaščitno zunanjo embalažo. Če originalne embalaže nimate več, uporabite ustrezno embalažo, ki zagotavlja ustrezno zaščito pred poškodbami pri prevozu, da bi se izognili odškodninskim zahtevkom zaradi škode, ki jo je povzročila pomanjkljiva embalaža. Upoštevajte, da ti načini niso pogoj za učinkovito uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.

§ 6 Nadomestilo

1.) Ponujena nakupna cena je zavezujoča. Nakupna cena vključuje zakonsko predpisani davek na dodano vrednost. Za obdavčljive dobave v Združenem kraljestvu (vrednost računa manjša od 135,00 GBP) se izdajajo samo poenostavljeni računi (brez računov za DDV), saj gre za dobave končnim kupcem. Pri nakupih po pošti se za nakupno ceno zaračuna pavšalno nadomestilo za dostavo. Pri naročanju s sredstvi za komuniciranje na daljavo kupcu ne nastanejo nobeni dodatni stroški. Kupec lahko nakupno ceno plača po povzetju, z bančnim nakazilom ali kreditno kartico. Pri plačilu s kreditno kartico se ob oddaji naročila izvede predhodna avtorizacija brez bremenitve. Znesek bo bremenjen ob dostavi (v primeru delne dobave delni znesek in sorazmerni stroški pošiljanja; v primeru naknadne dobave delni znesek in sorazmerni stroški pošiljanja). V primeru plačila po povzetju bo dostavljavec na kraju samem zaračunal dodatno pristojbino v višini 10,00 EUR.

2.) Kupec se zavezuje, da bo kupnino plačal najpozneje v 10 dneh po prejemu blaga. Po preteku tega roka kupec zamuja s plačilom.

3.) Kupec ima pravico do pobota le, če so njegove nasprotne terjatve zakonito določene, če jih priznavamo ali če temeljijo na istem pogodbenem razmerju. Stranka lahko uveljavlja pravico do zadržanja le, če njena nasprotna terjatev temelji na istem pogodbenem razmerju.

§ 7 Najmanjši promet / doplačilo za najmanjšo količino za veletrgovce

Da bi našim strankam, ki poslujejo na debelo, omogočili ustrezne cenovne ugodnosti, je zanje dogovorjen najmanjši promet na naročilo v višini 500,00 EUR (neto). Če bi bil ta enkrat nižji, smo upravičeni zaračunati minimalno količinsko doplačilo v višini 50 EUR plus DDV.

§ 8 Prenos nevarnosti

1.) Če je kupec podjetnik, preide nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga na kupca z izročitvijo, v primeru prodajne pošiljke pa z izročitvijo blaga špediterju, prevozniku ali drugi osebi ali ustanovi, ki je določena za izvedbo pošiljke.

2.) Če je kupec podjetnik, preide nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga na kupca z izročitvijo blaga.) Če je kupec potrošnik, nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega predmeta preide na kupca šele z izročitvijo predmeta, tudi v primeru prodaje z odpremo. Če je kupec v zamudi s prevzemom, se to šteje za enakovredno izročitvi.

§ 9 Garancija

1.) Velja zakonska garancija, razen če ni v nadaljevanju odstopanj.

2.) Če je kupec podjetnik, bomo najprej zagotovili garancijo za napake na blagu po lastni presoji s popravilom ali zamenjavo.

3.) Podjetniki nas morajo o očitnih napakah pisno obvestiti v roku dveh tednov od prejema blaga, sicer je uveljavljanje garancijskega zahtevka izključeno. Za spoštovanje roka zadostuje pravočasna odprema. Podjetnik nosi celotno dokazno breme za vse zahteve za uveljavljanje zahtevka, zlasti za samo napako, za čas odkritja napake in za pravočasnost obvestila o napaki.

4.) Za podjetnike je garancijski rok eno leto od dobave blaga. To ne velja, če nas stranka ni pravočasno obvestila o očitnih napakah (2. točka te določbe). Za potrošnike je zastaralni rok dve leti od prenosa tveganja za blago. Za rabljeno blago je zastaralni rok eno leto od prenosa tveganja za blago.

5.) Če je kupec podjetnik, se kot dogovorjena kakovost blaga šteje samo proizvajalčev opis izdelka. Javne izjave, promocije ali oglaševanje proizvajalca ne predstavljajo pogodbenega opisa kakovosti blaga.

6.) Kupec od nas ne prejema nobenih jamstev v pravnem smislu. Garancije proizvajalca ostajajo nespremenjene.

§ 10 Omejitve odgovornosti

1.) V primeru rahlo malomarne kršitve obveznosti je naša odgovornost omejena na predvidljivo, neposredno povprečno škodo, značilno za pogodbo glede na vrsto blaga. To velja tudi za rahlo malomarne kršitve dolžnosti s strani naših zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev. Podjetnikom nismo odgovorni za rahlo malomarne kršitve nepomembnih pogodbenih obveznosti.

2.) Zgornje omejitve odgovornosti ne veljajo za zahtevke stranke, ki izhajajo iz odgovornosti za izdelke. Poleg tega omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru telesnih poškodb ali škode na zdravju, za katere smo odgovorni, ali v primeru izgube življenja stranke ali kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Bistvene pogodbene obveznosti so abstraktne obveznosti, katerih izpolnitev je bistvena za pravilno izvedbo pogodbe in na izpolnitev katerih se lahko pogodbena stranka redno zanaša.

§ 11 Avtorske pravice in sporazumi o uporabi

1.) Z nakupom in/ali prodajo izdelkov MEO stranka ne pridobi nobenih pravic komercialne uporabe logotipa MEO ali naših blagovnih znamk nad zakonskimi določili.

2.) Z nakupom in/ali prodajo izdelkov MEO stranka ne pridobi nobenih pravic komercialne uporabe logotipa MEO ali naših blagovnih znamk.) Zlasti to kupca ne pooblašča za kopiranje, uporabo in/ali dajanje v uporabo naših fotografij izdelkov in/ali besedil o izdelkih, ki so nastala z veliko produkcijo in stroški, niti delno. V ta namen zagotavljamo ločene pogodbe o uporabi, ki jih sklepamo z izbranimi strankami. Proti vsaki kršitvi prepovedi uporabe bomo ukrepali po uradni dolžnosti. Poleg druge škode si pridržujemo pravico, da za nedovoljeno uporabo zaračunamo zlasti ustrezne licenčnine.

§ 12 Zakon o reševanju potrošniških sporov (VBSG)

1.) Ne sodelujemo v postopkih reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.

§ 13 Končne določbe

1.) Uporablja se pravo Zvezne republike Nemčije, razen Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

2.) Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, izključno pristojen naš sedež ali Düsseldorf. Enako velja, če stranka nima splošne pristojnosti v Nemčiji ali če v času vložitve tožbe ni znano njeno stalno ali običajno prebivališče.

3.) Če posamezne določbe pogodbe s stranko, vključno s temi splošnimi pogoji, v celoti ali delno ne veljajo ali postanejo neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. V celoti ali delno neveljavna določba se nadomesti z določbo, katere ekonomski učinek je čim bolj podoben učinku neveljavne določbe.

Informacije o sklepanju pogodb v elektronskem poslovanju
1. Pogodbeni partner

Vaš pogodbeni partner je:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Nemčija, Fax: 02366 / 500510, eMail: [email protected]

2. Sklenitev pogodbe v elektronskem poslovanju, jezik pogodbe

Za sklenitev pogodbe v elektronskem poslovanju veljajo naši zgoraj navedeni splošni pogoji (glej zgoraj).

Pogodba se sklepa izključno v nemškem jeziku.

3. Bistvene značilnosti blaga, informacije, plačilo in dostava

Bistvene značilnosti blaga so na voljo v opisu posameznega izdelka v naši spletni trgovini. Plačilo in dostava potekata v skladu z našimi splošnimi pogoji (glej zgoraj) in informacijami za stranke na naši spletni strani.

4. Hramba pogodbenega besedila

Če potrošnik blago naroči elektronsko, bomo pogodbeno besedilo shranili in ga na zahtevo skupaj s temi splošnimi pogoji poslali stranki po elektronski pošti.

5. Izročitev blaga v elektronski oblikitehnični koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe, možnosti popravkov

Potrošnik odda svojo ponudbo prek našega obrazca za naročilo po naslednjem postopku:

Ko najdete želeni izdelek, ga lahko s klikom nanj brez obveznosti položite v nakupovalno košarico. Vsebino nakupovalne košarice si lahko kadar koli brez obveznosti ogledate s klikom na nakupovalno košarico. Prav tako lahko izdelke kadar koli odstranite iz nakupovalne košarice. Če želite izdelke v nakupovalni košarici kupiti, kliknite gumb za blagajno. Naročilo je sprejeto v skladu z našimi splošnimi pogoji (glejte zgoraj).

Pred oddajo naročila lahko svoje vpise kadar koli znova preverite in jih pred končno odpremo popravite. S klikom na gumb za nakup zaključite postopek naročila. Postopek lahko kadar koli prekličete tako, da zaprete okno brskalnika.

6. Dodatne informacije

Te informacije niso izčrpne. Nadaljnje predpogodbene informacijske obveznosti so navedene neposredno v povezavi s ponujenim izdelkom in kot del postopka naročanja.

Informacijska obveznost v skladu z uredbo o baterijah

V zvezi s prodajo baterij ali akumulatorjev ali z dobavo naprav, ki vsebujejo baterije ali akumulatorje, smo kot prodajalec v skladu z uredbo o baterijah (BatterieVO) kupca dolžni obvestiti o naslednjem:

Baterij se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Kot končni uporabnik ste po zakonu dolžni vrniti uporabljene baterije. Po uporabi lahko baterije brezplačno vrnete na prodajnem mestu (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) ali v svoji okolici (npr. na občinskih zbirnih mestih). Baterije nam lahko vrnete tudi po pošti. Baterije ali akumulatorske baterije, ki vsebujejo škodljive snovi, so označene s simbolom prečrtanega koša za smeti. Ob tem simbolu smetnjaka je navedeno kemijsko ime škodljive snovi. Cd" pomeni kadmij, "Pb" svinec in "Hg" živo srebro.